KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BAŞVURU FORMUNA İLİŞİN BİLGİLENDİRME

Kişisel veri sahibinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 11. maddesinin birinci fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) hükümleri kapsamında, aşağıda sayılan konularda veri sorumlusuna başvurma hakkı bulunmaktadır:


Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerinin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
Kişisel verilerinin Kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Başvurunun, veri sorumlusu LOYA Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye, KVK Kanunu m. 13/1 ve Tebliğ hükümleri kapsamında, işbu başvuru formu vasıtasıyla aşağıdaki yöntemlerle iletmesi gerekli ve yeterlidir;


Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Yazılı Başvuru
(Islak imzalı başvuru veya Noter vasıtasıyla başvuru)
Cihangir Mah. E-5 Yanyol No.303 Avcılar/İstanbul Zarfın/Tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
KEP vasıtasıyla
(Kayıtlı elektronik posta adresi ile)
[email protected] Form güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak iletilecektir. KEP e-postasının konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru [email protected] E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
(Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle)
Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru
Mobil imza/e-imza içerecek biçimde elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle
E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Tebliğ’in 4. Maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak başvuruların Türkçe olarak yapılması gerekmektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş, kişisel verilere ilişkin bilgi istemeye ve talepte bulunmaya dair yetki içeren özel vekâletname bulunmalıdır.


Başvurunuz LOYA tarafından incelenecek ve KVK Kanunu ve Tebliğ hükümleri kapsamında başvurunuzun tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde yanıtlandırılacak, yanıt yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza iletilecektir. Yapılan başvurular kapsamında, LOYA kural olarak herhangi bir ücret talep etmemekle birlikte, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından belirlenen ücretler alınabilecektir.


Başvuru sahibine ilişkin bilgilerin; doğru, açık ve anlaşılır bir şekilde doldurulmalı, veri güvenliğini sağlamak üzere, kimliği tevsik eden belgeler ile varsa talebe ilişkin diğer bilgi ve belgeler de başvuruya eklenmelidir. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veyahut anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu netleştirmek amacıyla tarafınızla iletişime geçilecektir.


Başvuru yapmak için lütfen aşağıdaki başvuru formunu doldurup yukarıda belirtilen yollardan biri vasıtasıyla tarafımıza iletiniz.


İşbu başvuru formu, Şirket’imiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirket’imiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirket’imiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BAŞVURU FORMU


BAŞVURU SAHİBİ TALEP DETAYI
Lütfen talebinize uygun ifadenin yanındaki kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz


Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma yukarıda belirtmiş olduğum yöntem ile bilgi verilmesini talep ederim.